Medewerker spreken? Bel 078 221 0000

Omgang met uw gegevens

Privacyverklaring en cookies

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit
Hoekstra Bedrijfsadministratie, gevestigd aan Kastanjelaan 18M, 2982 CM te Ridderkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar via info@hoekstrabedrijfsadministratie.nl.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Als administratiekantoor bieden wij diensten aan als salarisadministratie, verzorgen van periodieke aangiften omzetbelasting, aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, opstellen van periodieke rapportages, inrichten van de administratie, interim financieel management, opstellen jaarrekeningen en publicatiestukken, optimaliseren van de administratieve processen, voorbereiden op accountantscontrole. Voor de uitvoering van onze diensten in het kader van een overeenkomst met u, verwerken wij uw persoonsgegevens. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij de belastingaangifte. Een ander doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is voor ons het financieel kunnen afhandelen van het verrichtte werk.
 
Via de website https://www.hoekstrabedrijfsadministratie.nl zijn wij bereikbaar voor contact met personen die op zoek zijn naar een administratiekantoor om bovengenoemde diensten af te nemen. Voor bestaande klanten is het via de website mogelijk hulp op afstand te krijgen, waarbij één van onze medewerkers digitaal meekijkt op de computer. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan vanaf de website. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
– het verlenen van toegang tot onze website;
– het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
– relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
– product- en dienstontwikkeling;
– het bepalen van strategie en beleid.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
  • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
  • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;
  • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).
Wat voor gegevens verzamelen we?
De persoonsgegevens die wij verwerken bij onze dienstverlening zijn:
– NAW-gegevens;
– geboortedatum;
– geboorteplaats;
– geslacht;
– kopie identiteitsbewijs;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer;
– IP-adres;
– klik- en surfgedrag;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In de AVG worden bepaalde persoonsgegevens als ‘bijzondere persoonsgegeven’ aangemerkt. Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over onder meer: iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens, gezondheid en seksuele leven. Wij leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast bij onze dienstverlening.
 
Het Burgerservicenummer valt onder de noemer gevoelige persoonsgegevens en wordt door ons enkel verwerkt teneinde de met u overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging met u. Andere gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoekstrabedrijfsadministratie.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden bij Hoekstra Bedrijfsadministratie slechts gebruikt bij wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden door ons niet aan derden verkocht en uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en u hier toestemming voor heeft verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

1. Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. 
 
2. Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken gebruik van Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar onze beveiligde servers. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken.
 
3. In- en uitschakelen van cookies 
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.
 
4. Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten deelnemers
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoekstra Bedrijfsadministratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@hoekstrabedrijfsadministratie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (MRZ, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoekstra Bedrijfsadministratie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyvragen
Vragen over onze privacyverklaring kunnen per post aan Hoekstra Bedrijfsadministratie worden gesteld, t.a.v. de eigenaar/functionaris gegevensbescherming Angelo Hoekstra, of per e-mail via: info@hoekstrabedrijfsadministratie.nl.

Beveiliging
Hoekstra Bedrijfsadministratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL-verbinding om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@hoekstrabedrijfsadministratie.nl.

Bewaartermijnen
Hoekstra Bedrijfsadministratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is na beëindiging van de dienstverlening om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.
Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 11 juli 2018.